Ilgums līmeņa apguvei

Svešvalodas apgūšana grupās:
 
Lai apgūtu vienu zināšanu līmeni 160 akadēmisko stundu apjomā un saņemtu zināšanas apliecinošo sertifikātu, svešvalodas apguvei būs jāvelta 27 nedēļas. Neatkarīgi no tā, kādu izvēlēsieties apgūt valodu - angļu, krievu vai latviešu, nodarbības būs izvēlētajā svešvalodā, tas nozīmē, ka jaunā viela tiks skaidrota vienkāršiem vārdiem, izmantojot gan audio, gan vizuālos mācību materiālus, bet netiks tulkota. Tas tiks darīts ar mērķi – nodarbību laikā būt tikai apgūstamās svešvalodas vidē, lai pēc iespējas labāk to izjustu un iemācītos. Daudzās pozitīvās atsauksmes, ko pasniedzēji saņem kursu beigās, apliecina, ka šis ir visefektīvākais veids valodas apgūšanai.

Svešvalodas apgūšana mini grupās:

Piedāvājam uzzināt, kādas zināšanas iegūsiet un kā attīstīsiet  valodas pamatprasmes (lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu) katrā zināšanu līmenī, lai varētu pielietot valodu. Kursu pamatā ir Eiropas Padomes dokumentā ” Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” aprakstītā zināšanu līmeņa sistēma. (A1, A2, B1, B2, C1, C2, kur A1 ir viszemākais līmenis un C2 – visaugstākais). IC Durbe piedāvā apgūt svešvalodu no A1 līdz B2+ , katru līmeni dalot apakšlīmeņos.  Valodas apguves rezultātu ietekmēs katra spējas, prasmes un motivācija. Iepazīstieties ar zemāk publicēto zināšanu līmeņu apguves tabulu un vēlam VEIKSMI MĀCĪBĀS! 

 
Zināšanu līmenis Valodas pamatprasmes

A1 līmenis
 

Kursu uzsākot, nav nepieciešamas svešvalodas zināšanas. Nodarbībās mācīsieties lasīt, rakstīt un pareizi izrunāt jaunos vārdus, ievērojot uzsvaru un intonāciju. Uzdosiet vienkāršus jautājumus un atbildēsiet par sevi, dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un lietām. Mācīsieties sazināties, lietojot vienkāršas frāzes sarunā par pazīstamu jomu. Lasīsiet informāciju par personībām, koncertiem, aizpildīsiet veidlapas, anketas, rakstīsiet apsveikumus un novēlējumus, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas.

Kursa noslēgumā sapratīsiet un lietosiet zināmus ikdienas izteicienus, mācēsiet iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot  vienkāršus jautājumus un sniegt informāciju.

A1+ līmenis
 

Ir iegūtas pirmās zināšanas un turpināsiet apgūt leksiku, kā iepirkties veikalā, veikt darījumus pastā vai bankā, iegūt nepieciešamo informāciju par ceļošanas iespējām, sabiedrisko transportu, vaicāt un noskaidrot virzienus, iegādāties biļetes, preces, pakalpojumus, izmantojot vienkāršas gramatikas konstrukcijas.

Kursa noslēgumā varēsiet sazināties par labi zināmām tēmām, ja sarunas biedrs runā lēni un skaidri. Jūs mācēsiet uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, apsveikumu vai aizpildīt veidlapu ar personas datiem.

A2 līmenis
 

Jūs mācīsieties pastāstīt par sevi, savu ģimeni un draugiem, dzīvesvietu, vaļaspriekiem un interesēm, izglītību, pagātnes notikumiem un pasākumiem. Jūs lasīsiet vienkāršus personīgus vēstījumus un vēstules, lietošanas pamācības, īsus aprakstus par ikdienišķām situācijām. Tiks apgūtas sarežģītākas gramatikas konstrukcijas, piemēram, īpašības vārdu un apstākļa vārdu pārākā un vispārākā pakāpe, kārtas skaitļa vārdi.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet komunicēt, izmantojot biežāk lietotos izteicienus svarīgākajās dzīves situācijās (piemēram, sniedzot privātu informāciju, veicot iepirkšanos, orientējoties apkārtnē, runājot par nodarbinātību). Mācēsiet uzdot vienkāršus jautājumus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

A2+ līmenis
 

Jūs turpināsiet apgūt valodas pamata prasmes un paplašināt vārdu krājumu par tādām tēmām kā iepirkšanās, cenas, ģimenes svētku svinēšana, kā arī mācīsieties veikt salīdzinājumus, izteikt šaubas, bažas, pārliecību, entuziasmu vai nožēlu, noliegt nepatiesu pieņēmumu, pajautāt pareizu laiku. Tiks izmantota sarežģītāka gramatika un bagātīgāks vārdu krājums, lai aprakstītu pagātnes notikumus un personīgo pieredzi, ieradumus un ikdienas rutīnu, aprakstītu plānotos pasākumus.  

Kursa noslēgumā varēsiet sazināties ikdienas situācijās, piemēram, pasūtot ēdienus un dzērienus, iepērkoties un izmantojot pasta pakalpojumus, jautājot un izsakot viedokli, izsakot savu piekrišanu vai noliegumu.  

B1 līmenis
B1.1 apakšlīmenis

 

Ja vēlaties, lai  sarunvaloda ir raitāka, precīzāka un bagātāka, tad B1 līmenis ir domāts tieši Jums! Kursa ietvaros  mācīsieties izteikt savu viedokli un sniegt padomu par kādu zināmu tēmu, saprast instrukcijas un publiskos paziņojumus, aprakstīt ikdienas aktivitātes, atvainoties un paust dažādas emocijas un nodomus.

Kursa noslēgumā mācēsiet pastāstīt vai uzrakstīt vienkāršu tekstu par pieredzēto vai vienkāršiem notikumiem, piemēram, ceļojumu, aprakstot savas emocijas un attieksmi, kā arī rakstīt ziņas, īsas vēstules un e-pastus saistībā ar plānotiem pasākumiem vai izmaiņām tajos. Varēsiet bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par labi zināmiem vai interesējošiem tematiem.

B1 līmenis
B1.2 apakšlīmenis

 

Kursa ietvaros Jūs papildināsiet vārdu krājumu un apgūsiet jaunus gramatikas likumus, lai spētu risināt dažādas sadzīves situācijas un saprastu tekstus, kas saistīti ar Jūsu interešu loku. Vingrināsieties saprast ziņu pārraides un TV raidījumus par pazīstamām tēmām, saprast vienkāršu tehniska rakstura informāciju, piemēram, lietošanas instrukcijas sadzīves priekšmetiem vai dažādu pasākumu norises vietas un laiku.

Kursa noslēgumā mācēsiet aizpildīt veidlapas, uzrakstīt oficiālu vai privātu vēstuli par notikumiem, emocijām vai vēlmēm, atbildēt uz sludinājumiem, uzrakstīt CV, pārstāstīt skaidru strukturētu stāstu. Jūs varēsiet saprast galveno domu runai par pazīstamām tēmām, kā arī radio vai TV pārraidei par aktuālajiem notikumiem vai tēmām, kas saistītas ar personīgu vai profesionālu pieredzi, ja ziņas vēstītas lēni un skaidri. 

B1+ līmenis
B1+1 apakšlīmenis

 

Jūs mācīsieties pamatot un aizstāvēt viedokli, stāstīt par savām idejām, problēmām un diskutēt par strīdīgiem jautājumiem, savā runā izmantojot savienotājvārdus, lai veidotu loģisku teikumu secību. Mācīsieties pamatot savu nostāju, kā arī izteikt emocijas, piemēram, pārsteigumu, prieku, ieinteresētību, un izrādīt attieksmi, piekrišanu vai noliegumu, kā arī runāt par nākotnes sapņiem, cerībām un mērķiem.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet saprast skaidru, vienkāršu informāciju (gan galveno domu, gan būtiskas detaļas) par ikdienas, mācību vai darba jautājumiem, uzsākt un turpināt sarunu par labi zināmām vai sev interesējošām tēmām, sniedzot ierosinājumus, izsakot savu viedokli un attieksmi, paužot emocijas u.tml. 

B1+ līmenis
B1+2 apakšlīmenis

 

Jūs atkārtosiet un papildināsiet iepriekš iegūtās gramatikas zināšanas un bagātināsiet vārdu krājumu, turpinot pilnveidot visas valodas pamata prasmes. Mācīsieties detalizēti aprakstīt pieredzi un notikumus, aicināsiet sarunu biedrus precizēt un pārfrāzēt teikto vai izmantot citus līdzīgus vārdus, skaidri un saprotami aprakstīt starpgadījumu vai negadījumu, rakstīt par pazīstamām tēmām, salīdzinot un pretnostādot dažādus viedokļus. 

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet pamatot savu viedokli, rīcību, lēmumu, apkopot iegūto informāciju, lai varētu turpināt diskusiju, aprakstīt neparastas un paredzamas situācijas, kā arī paust savu viedokli par abstraktiem, kultūras vai ikdienas jautājumiem. 

B2 līmenis
 

Šī kursa ietvaros paredzēti daudzveidīgi lasīšanas uzdevumi, piemēram, īsi stāsti, daiļliteratūras fragmenti, dzeja, raksti masu medijos, kā arī tēmas diskusijām par sabiedrību, ekonomiku, mākslu, literatūru, mūziku, kino u.tml. Mācīsieties pamatot savu nostāju un paskaidrot problēmas būtību gan mutiski, gan rakstiski, pildot dažādus uzdevumus, piemēram, veidojot kopsavilkumus, izsakot viedokli vai  komentārus, kā arī pildīsiet aizvien sarežģītākus klausīšanās uzdevumus.

Kursa noslēgumā Jūs sapratīsiet intervijas tiešraidē, sarunu šovus, lugas, lielāko daļu filmu, sarežģītu prezentāciju galvenās idejas, spēsiet sniegt detalizētu informāciju, kas balstīta uz faktiem, paust plašu emociju spektru, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi, kā arī uzrakstīt skaidru, detalizētu aprakstu par dažādām tēmām, raksturojot priekšrocības un trūkumus.

B2+ līmenis
 

Šis ir turpinājums B2 zināšanu līmeņa kursam. Aplūkotie jautājumi dos iespēju atkārtot un nostiprināt iepriekš iegūtās zināšanas, atgriezties pie neskaidrībām, paplašinot savas zināšanas. Jūs mācīsieties sniegt detalizētu, uz faktiem balstītu informāciju, paust emocijas, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un paust attieksmi pret citu uzskatiem, sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, iesākt un turpināt argumentētu diskusiju, izvērtēt rīcības sekas, komentēt priekšrocības un trūkumus, uzrakstīt skaidru un detalizētu tekstu,  kopsavilkumu, īsu grāmatas vai filmas recenziju, personīgu vēstuli, izskaidrojot savas idejas un sajūtas.

Kursa noslēgumā varēsiet gan mutiski, gan rakstiski sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, kas saistīts ar Jūsu interesēm, pamatojot savas idejas ar argumentiem. Mācēsiet pamatot savus uzskatus par strīdīgiem jautājumiem,  izvērtējot atšķirīgos viedokļus. Varēsiet aktīvi piedalīties diskusijās.

 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!