Valodu kursu noteikumi

1.  Noteikumi nosaka Izglītības Centra Durbe un Kursanta tiesības un pienākumus, kurus abas puses, līdz ar pieteikuma veikšanu kursiem, mācību apmaksas, mācību sākuma apstiprināšanu vai Kursanta ieskaitīšanu mācību grupā, apņemas izpildīt un ievērot.

2. Izglītības Centra Durbe, turpmāk Centrs, pienākumi un tiesības :

 • pamatojoties uz valodas testā uzrādītajiem rezultātiem un Kursanta pieteikuma anketā izteiktajām vēlmēm, 21 dienas laikā pēc reģistrācijas maksas saņemšanas, Centrs informē Kursantu par nodarbību sākuma datumu, dienām un laikiem.
 • Centrs ieskaita Kursantu mācību grupā un īsteno mācību procesu, atbilstoši attiecīgā zināšanu līmeņa akreditētās un/vai licencētās programmas prasībām.
 • Centrs realizē kvalitatīvu mācību procesu, nodrošina atbilstošas kvalifikācijas pasniedzējus, veic to regulāru darba kvalitātes kontroli (nodarbību hospitācijas), Kursantu apmierinātības monitoringu un mācību procesa atbilstību prasībām un izvirzītajiem mērķiem.
 • Centrs izsniedz sasniegto zināšanu līmeni apliecinošu sertifikātu, ja Kursants ir apmeklējis vismaz 75% no zināšanu līmeņa apguvei nepieciešamajām stundām un sekmības līmenis ir vismaz 60%.
 • Centrs izsniedz " Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu ", ja Kursants ir apmeklējis vismaz 120 akadēmiskās stundas attiecīgā zināšanu līmeņa stundu, kā arī saņēmis vērtējumu "ieskaitīts" par uzdotajiem patstāvīgajiem darbiem un ir veicis maksu par gala pārbaudījumu un dokumentu noformēšanu 55 EUR apmērā.

3. Kursantu tiesības un pienākumi:

 • Kursantiem ir tiesības saņemt kvalitatīvi īstenotu mācību procesu izvēlētajā kursu norises vietā, saskaņā ar iesniegto pieteikumu.
 • Kursantiem ir tiesības izteikt savas vēlmes, bažas, aizrādījumus, ieteikumus utml. par procesiem Centrā, kas tieši skar viņu intereses, un pienākums tādus noformēt speciāli izstrādātā akta formā, ko var saņemt pie administratora. Akta aprite Centrā garantē jautājuma nekavējošu izskatīšanu no atbildīgās personas puses un rakstiskas atbildes saņemšanu par pieņemto lēmumu, veiktajām darbībām utml.
 • Kursantiem ir tiesības lūgt mainīt mācību grupu (mācību laiki vai mācību dienas vairs nav pieejami u.c. personīgi iemesli). Mācību grupas maiņu apstiprina/noraida mācību daļa.. Maksa par dokumentu noformēšanu jaunā mācību grupā 30 EUR.
 • Kopētos izdales materiālus kursanti saņem savā īpašumā, mācību grāmatas uz nodarbību laiku tiek izsniegtas no Centra bibliotēkas. Pēc mācību beigšanas materiālus jāatdodot nesabojātā veidā.
 • Kursantiem ir tiesības pārtraukt mācības, rakstiski informējot Centru (elektroniski parakstīts iesniegums uz pasts@durbe.edu.lv vai personīgi iesniegts) vismaz 20 dienas iepriekš. IC Durbe atgriež neizmantoto naudas atlikumu par nodarbībām, kuras bija paredzētas, sākot no 21. dienas pēc iesnieguma saņemšanas, papildus iekasējot administratīvo maksājumu 40 EUR apmērā apmērā.
 • Kursanta pienākums ir laicīgi veikt maksājumu par kursiem, saskaņā ar rēķinā uzrādīto apmaksas datumu, jo Centrs garantē vietu izvēlētajā grupā tikai pēc reģistrācijas maksas saņemšanas.
 • Kursants veic apmaksu par mācībām, atbilstoši noteiktajam cenrādim. Veicot visa kursa apmaksu uzreiz, Kursantam tiek piešķirta noteiktā cenu atlaide un Centram nav tiesību paaugstināt apmaksātā kursa cenu.
 • Kursanta pienākums ir sekot līdz un savlaicīgi veikt turpmāko apmaksu, garantējot, ka mācību maksa tiek saņemta ne vēlāk, kā uz iepriekšējo apmaksāto nodarbību, pretējā gadījumā Centram ir tiesības uz nākamo nodarbību apstiprināt citu Kursantu.
 • Kursanta pienākums ir informēt Centru par jebkurām vēlmēm vai uzlabojumiem, kuri saistīti ar mācību norisi, lai Centrs spētu garantēt maksimālus mācību rezultātus. Visas vēlmes, ieteikumus vai neskaidrības, kas nosūtīti uz pasts@durbe.edu.lv vai Izglītības Centra Durbe direktorei Norai Poišai - nora@durbe.edu.lv,izskatīs klientu apkalpošanas speciālisti. Atbildes uz iesniegumiem tiek sniegtas ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc to saņemšanas.
 • Ja kursants ir pieteicies mācībām un veicis to apmaksu, bet personīgu iemeslu dēļ nevar tās apmeklēt, var rakstveidā lūgt pārnest veikto iemaksu uz citu mācību sākuma periodu trīs mēnešu ietvaros. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 10 dienas pirms noteiktā kursa sākuma.

4. Vispārīgie noteikumi:

 • Centrs komplektē grupas, pamatojoties uz saņemtajiem individuālajiem Kursantu pieteikumiem, un, realizējot mācību procesu, garantē, ka 90 procentos nodarbību Kursantu skaits grupā nepārsniedz maksimālo noteikto skaitu: Mini grupu kursos 7 cilvēki, Intensīvajos kursos 12 cilvēki, Rīta grupās 8 cilvēki, korporatīvām mācībām un projektu ietvaros, saskaņā ar piedāvājumu un noslēgto līgumu.
 • Ja Kursantu skaits kādā grupā samazinās līdz 3 vai mazāk cilvēkiem grupā, Izglītības Centra direktorei ir tiesības slēgt grupu, neizmantoto mācību maksu atgriežot vai piedāvājot citu mācību grupu un/vai mācību laikus.
 • Ja nodarbība " iekrīt " svētku dienā, tad kursantiem, kopīgi vienojoties ar pasniedzēju līdz attiecīgajai nodarbībai jāiesniedz kursantu un pasniedzēja parakstīts iesniegums, norādot dienu un laiku līdz svētku dienai, kad grupa mācīsies papildu apstiprinātajam grafikam, apgūstot svētku dienā paredzēto mācību vielu.
 • Minimālais vecums mācību uzsākšanai valodu kursos Centrā ir 15 gadi.
 • Ja mācību procesa vidū tiek apstiprināts jauns kursu cenrādis, Kursanti, kuri mācību maksu sedz pa daļām, veicot kārtējo maksājumu, vadās pēc jaunā cenrāža.

5. Īpašie noteikumi

 • Personas, kas mācībās Centrā iesaistījušās ar NVA kuponu metodi un veikušas līdzfinansējumu, tās pārtraucot vai neuzsākot, nevar pretendēt uz līdzfinansējuma pilnīgu vai daļēju atgriešanu.
 • Veicot pieteikumu uzņēmuma mājas lapā www.durbe.edu.lv, Kursanti apstiprina, ka ir iepazinušies ar Centra noteikumiem.

 

Apstiprināti 2013.gada 23.augustā
Education Centre DURBE direktore, Nora Poiša

Atslēgvardi: 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!