Brīdinājuma ziņojums

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zināšanu līmeņi

Neatkarīgi no tā, kādu izvēlēsieties apgūt valodu - angļu, krievu vai latviešu, nodarbības būs izvēlētajā svešvalodā, tas nozīmē, ka jaunā viela tiks skaidrota vienkāršiem vārdiem, izmantojot gan audio, gan vizuālos mācību materiālus, bet netiks tulkota. Tas tiks darīts ar mērķi – nodarbību laikā būt tikai apgūstamās svešvalodas vidē, lai pēc iespējas labāk to izjustu un iemācītos. Daudzās pozitīvās atsauksmes, ko pasniedzēji saņem kursu beigās, apliecina, ka šis ir visefektīvākais veids valodas apgūšanai.

Svešvalodas apgūšana grupās un individuāli:

Piedāvājam uzzināt, kādas zināšanas iegūsiet un kā attīstīsiet  valodas pamatprasmes (lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu) katrā zināšanu līmenī, lai varētu pielietot valodu.
Kursu pamatā ir Eiropas Padomes dokumentā ” Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” aprakstītā zināšanu līmeņa sistēma. (A1, A2, B1, B2, C1, C2, kur A1 ir viszemākais līmenis un C2 – visaugstākais). Valodas apguves rezultātu ietekmēs katra spējas, prasmes un motivācija.

Izglītības centrs Durbe ievēro valodu zināšanu līmeņus, kas definēti Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs:

A: pamatlīmenis
A1 – iesācēju līmenis (Breakthrough jeb Beginners)
A2 – elementārais līmenis (Waystage jeb Elementary)

B: vidējais līmenis
B1 – zemāks par vidējo līmeni (Threshold jeb Pre-Intermediate)
B2 – vidējais līmenis (Vantage jeb Upper-Intermediate)

C: augstākais līmenis
C1 – augstāks par vidējo līmeni (Effective Operational Proficiency jeb Advanced)
C2 –  eksperta līmenis (Mastery jeb Proficiency)

Uzzini, ko attīstīsi, uzlabosi vai pilnveidosi katrā zināšanu līmenī, un kādas prasmes būsi apguvis, ko mācēsi pateikt, uzrakstīt un pielietot beidzot kursu.

Zināšanu līmenis Valodas pamatprasmes

A1 līmenis
 

Kursu uzsākot, nav nepieciešamas svešvalodas zināšanas. Nodarbībās mācīsieties lasīt, rakstīt un pareizi izrunāt jaunos vārdus, ievērojot uzsvaru un intonāciju. Uzdosiet vienkāršus jautājumus un atbildēsiet par sevi, dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un lietām. Mācīsieties sazināties, lietojot vienkāršas frāzes sarunā par pazīstamu jomu. Lasīsiet informāciju par personībām, koncertiem, aizpildīsiet veidlapas, anketas, rakstīsiet apsveikumus un novēlējumus, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas.

Kursa noslēgumā sapratīsiet un lietosiet zināmus ikdienas izteicienus, mācēsiet iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot  vienkāršus jautājumus un sniegt informāciju.

A2 līmenis
 

Jūs mācīsieties pastāstīt par sevi, savu ģimeni un draugiem, dzīvesvietu, vaļaspriekiem un interesēm, izglītību, pagātnes notikumiem un pasākumiem. Jūs lasīsiet vienkāršus personīgus vēstījumus un vēstules, lietošanas pamācības, īsus aprakstus par ikdienišķām situācijām. Tiks apgūtas sarežģītākas gramatikas konstrukcijas, piemēram, īpašības vārdu un apstākļa vārdu pārākā un vispārākā pakāpe, kārtas skaitļa vārdi.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet komunicēt, izmantojot biežāk lietotos izteicienus svarīgākajās dzīves situācijās (piemēram, sniedzot privātu informāciju, veicot iepirkšanos, orientējoties apkārtnē, runājot par nodarbinātību). Mācēsiet uzdot vienkāršus jautājumus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

B1 līmenis

 

Mācīsieties izteikt savu viedokli un sniegt padomu par kādu zināmu tēmu, saprast instrukcijas un publiskos paziņojumus, aprakstīt ikdienas aktivitātes, atvainoties un paust dažādas emocijas un nodomus. Lasīsiet vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, apgūsiet prasmi, kā pareizi uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus). Vingrināsieties saprast ziņu pārraides un TV raidījumus par pazīstamām tēmām.

Kursa noslēgumā mācēsiet pastāstīt vai uzrakstīt vienkāršu tekstu par pieredzēto vai vienkāršiem notikumiem, piemēram, ceļojumu, aprakstot savas emocijas un attieksmi, kā arī rakstīt ziņas, īsas vēstules un e-pastus saistībā ar plānotiem pasākumiem vai izmaiņām tajos, atbildēt uz sludinājumiem, uzrakstīt CV. Varēsiet bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par labi zināmiem vai interesējošiem tematiem.

B2 līmenis

 

Šī kursa ietvaros paredzēti daudzveidīgi lasīšanas uzdevumi, piemēram, īsi stāsti, daiļliteratūras fragmenti, dzeja, raksti masu medijos, kā arī tēmas diskusijām par sabiedrību, ekonomiku, mākslu, literatūru, mūziku, kino u.tml. Mācīsieties pamatot savu nostāju un paskaidrot problēmas būtību gan mutiski, gan rakstiski, pildot dažādus uzdevumus, piemēram, veidojot kopsavilkumus, izsakot viedokli vai  komentārus, kā arī pildīsiet aizvien sarežģītākus klausīšanās uzdevumus.

Kursa noslēgumā Jūs sapratīsiet intervijas tiešraidē, sarunu šovus, lugas, lielāko daļu filmu, sarežģītu prezentāciju galvenās idejas, spēsiet sniegt detalizētu informāciju, kas balstīta uz faktiem, paust plašu emociju spektru, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi, kā arī uzrakstīt skaidru, detalizētu aprakstu par dažādām tēmām, raksturojot priekšrocības un trūkumus.

C1 līmenis

Jūs mācīsieties sniegt detalizētu, uz faktiem balstītu informāciju, paust emocijas, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un paust attieksmi pret citu uzskatiem, sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, iesākt un turpināt argumentētu diskusiju, izvērtēt rīcības sekas, komentēt priekšrocības un trūkumus, uzrakstīt skaidru un detalizētu tekstu,  kopsavilkumu, īsu grāmatas vai filmas recenziju, personīgu vēstuli, izskaidrojot savas idejas un sajūtas.

Kursa noslēgumā varēsiet gan mutiski, gan rakstiski sniegt skaidru, detalizētu aprakstu par plašu jautājumu loku, kas saistīts ar Jūsu interesēm, pamatojot savas idejas ar argumentiem. Mācēsiet pamatot savus uzskatus par strīdīgiem jautājumiem,  izvērtējot atšķirīgos viedokļus. Varēsiet aktīvi piedalīties diskusijās. Spēsiet uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām.

C2 līmenis

Šajā zināšanu līmenī turpina paplašināt apgūto vārdu krājumu un gramatiku, lai bez iepriekšējas sagatavošanās spētu piedalīties profesionālās diskusijās, pamatojot savu viedokli par aktuālām problēmām, minot dažādu risinājumu priekšrocības un trūkumus, komunicējot ar cilvēkiem, kam konkrētā svešvaloda ir dzimtā. Tiek lasīta oriģinālliteratūra, zinātniskā, žurnālistikas un citu stilu literatūra, lai spētu uztvert valodas būtību un iedziļinātos valodas niansēs.

Kursa noslēgumā saskarsmes prasmes un iemaņas ir attīstītas tā, lai spētu kompetenti un spontāni sazināties gan profesionālos, gan personiskos jautājumos, varētu izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spētu veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprotot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztvertu zemtekstu un nozīmes nianses,  spētu uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztvertu un pilnībā saprastu jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

 

* Ja izglītojamais ir apguvis A1 līmeni svešvalodā ļoti labi, viņam ir plašāks vārdu krājums un pārliecinošākas zināšanas kā citiem grupas biedriem, Sertifikātā var uzrādīt apgūtās prasmes A1+ līmenī.

* Ja beidzot A2 līmeni, izglītojamais ir aktīvāks komunikācijā par grupas biedriem, labrāt uzsāk uzsākt sarunu vai var sniegt izvērstāku informāciju par sev zināmu tēmu, viņa zināšanas un prasmes tiek novērtētas A2+ līmenī.

* Pēc B1 līmeņa apguves, ja izglītojamais spēj detalizētāk, precīzāk aprakstīt notikumus, minot faktus vai diskutēt, izmantojot bagātāku vārdu krājumu, viņa prasmes tiek novērtētas B1+ līmenī.

* Ja izglītojamais apguvis B2 līmeņa programmu un var vadīt diskusiju vai sarunu, sniedzot argumentus, papildināt citu teikto, izmantojot sarežģītas gramatikas struktūras un bagātu valodu, tad prasmes ir B2+ līmenī.

 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (EKPVA)

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!